របស់ប្លែកៗដែលពួកគាត់ប្រទះឃើញដាក់លក់នៅតាមហាងទំនិញ

ធម្មតានៅតាមហាងទំនិញមានរបស់របរលក់ជាច្រើនមុខច្រើនប្រភេទ យ៉ាងណារបស់មួយចំនួនគឺជាសម្ភារៈដែលអ្នកធ្លាប់ប្រើប្រាស់តែយ៉ាងណារបស់មួយចំនួនអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់ពីមុននោះទេ ហើយមើលទៅវាប្លែកខ្លាំងណាស់ក៏មិនដឹងថាគេគិតបែបណាទើបបង្កើតរបស់នោះមកលក់ផងដែរ ។

អ្វីណឹង

ស្រោមមុខយាយចាស់

ស្បែកជើងឡើងចម្លែក

Handerpant

សម្រាប់ជំនួយជង្គង់

សូមអរគុណ​ @THAI24.TOP​ សំរាប់អត្ថបទមួយនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.